شماره تلفن های گویای شرکت:

06133346664 ,0613334663

شماره تلفن دفتر مدیرعامل:

06133346227

 

شماره تلفن های داخلی شرکت: