ما در شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان به این ارزشها اعتقاد داریم:

  • رعایت ارزش هاي دینی، اخلاقی و حرفه اي
  • حفظ حقوق و کرامت انسانی
  • پایبندي به نظم، انضباط و قانون
  • خدمت رسانی بی وقفه، روان، سهل، مؤثر و متواضعانه به مشترکین و مردم استان 
  • صداقت، وجدان کاری، سلامت مالی و انصاف را سرلوحه خود قرار می دهیم
  • ما با اطلاع از اهمیت، حساسیت ملی و منطقه ای به مسائل آب شرب و بهداشت و محیط زیست، انجام این خدمات را افتخاري براي خود تلقی می کنیم