شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان بر آن است تا با مدیریت بهینه منابع، به کارگیری افراد شایسته و استفاده از دانش و فناوری های نوین، تامین پایدار آب آشامیدنی و بهداشتی، افزایش تولید و انتقال آب، ارائه، تامین و زلال سازی آب شرب به عنوان شرکتی کارآمد به گونه ای عمل کند تا نیازهای پایه آب شرب و بهداشتی را با رعایت حقوق کلیه ذینفعان و دسترسی عادلانه به تمامی مردم استان خوزستان با توجه به ظرفیت های خاص منطقه و حساسیت ملی و منطقه ای به مسائل آب شرب و بهداشت و محیط زیست استان خوزستان بر آورده نماید.