• تامین، انتقال و توزیع آب به وسیله خطوط انتقال به برخی نواحی شهرها و روستاهای استان خوزستان و سایر مشترکین صنعتی.
  •   انجام تعمیرات به موقع و نگهداری از تاسیسات آبرسانی با رعایت مسائل ایمنی.
  •   بررسی، اجرا وترویج جدید علمی و فنی به منظور انتقال آب.
  • تهیه و تامین ابزار، ماشین آلات و ایجاد مستحداثاتی که برای اجرای اهداف شرکت ضروری است.
  • تحصیل اعتبار و اخذ وام و استفاده از تسهیلات بانکی و عقود شرعی و قانونی با بانک ها.
  • استفاده مناسب از امکانات شرکت جهت تامین بخشی از هزینه های بهره برداری نظیر اجرای طرح های توسعه، نوسازی است.
  • به طور کلی شرکت مجاز است به کلیه عملیات یا معاملات تجاری و مالی و صنعتی که به طور مستقیم به تمام یا هریک از مصوبات وجه فوق مربوط باشد در داخل یا خارج کشور مبادرت نماید و همچنین شرکت مجاز است نسبت به مشارکت با سایر شرکت ها برای اجرای مقاصد مذکور اقدام نماید و در کلیه مناقصات و مزایده ها شرکت نماید