نکته ایمنی: با شوخی در حین کار حواس دیگران را پرت نکنید

 

یک محیط ایمن، به عبارتی یک محل سودبخش و کارا می باشد. بهداشت و ایمنی تنها یک الزام قانونی نیست بلکه یک فرصت کسب و کار است .

******

هیچ کاری در صنعت آنچنان فوریت ندارد که با عجله و بدون رعایت ایمنی انجام شود زیرا عجله همیشه عامل حوادث می باشد.  اگر برنامه ریزی صحیح باشد و کارها در زمان معین و طبق برنامه پیش برود نیازی به عجله نیست. عجله نتیجه بی برنامه بودن است و اگر در موارد اضطراری عجله با خونسردی همراه نباشد به وخامت اوضاع کمک می کند.