انجام عملیات پاکسازی و محوطه سازی تاسیسات آبرسانی دارخوین

جهت زیباسازی و پاکسازی محوطه تاسیسات آبرسانی دارخوین، با همت پرسنل شرکت ، علیات پاکسازی و محوطه سازی این تاسیسات شامل محوطه سازی فضای ورودی به تاسیسات، هرس درختان محوطه، تخریب ساختمان انبار قدیمی و ساختمان های مخروبه رنگ آمیزی نرده های اسکله آبگیر، انتقال نخاله و علف های درو شده  و جمع آوری آهن آلات حاصل از پاکسازی محوطه و تمیزکاری محوطه داخلی و خارجی تاسیسات از محل اعتبارات تعمیرات و نگهداری با بودجه ای معادل 2000000000 ریال انجام شده است