برگزاری جلسه مجمع هیئت مدیره شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت، جلسه هیئت مدیره شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، سهام داران و معاونت ها و مدیران مربوطه سازمان در تاریخ 22 خرداد 1396 برگزار شد.

در این جلسه آقای دکتر صفرنژادی به شرح فعالیت های شرکت در حوزه های بهره برداری، نیروی انسانی، مالی، تحقیقات، آموزش، فنآوری اطلاعات و ارتباطات، ایمنی و بهداشت کار و اقدامات حقوقی پرداخت. همچنین بعد از جلسه از حاضرین به صرف افطار پذیرایی شد.

مجمع هیئت مدیره 95

مجمع هیئت مدیره 95مجمع هیئت مدیره 95