انجام عملیات سمپاشی در ایستگاه های عملیاتی شرکت

عملیات سم پاشی ایستگاه های پمپاژ ام الدبس، قیصریه و تصفیه خانه دارخوین طی5 روز از 1/03/96 الی 5/03/96 توسط مدیریت پیشگیری بحران و  HSEبه اجرا در آمد. سرعت، دقت، تاثیر گزاری و صرفه جوئی در هزینه ها را می توان از مهم ترین خصوصیت این عملیات بیان نمود. لازم به ذکر می باشد که این مهم توسط کارکنان شرکت غدیر میسر گردید.


سمپاشی

 

سمپاشی

 

سمپاشی