تحویل ایستگاه ام الدبس

باتوجه به رسالت خطیر آبرسانی و ضرورت بهره برداری مستمر و بهینه از تاسیسات تامین کننده آب شرب ، ایستگاه پمپاژ ام الدبس که در حال حاضر وظیفه تامین آب شهر های اهواز و سوسنگرد را بر عهده دارد ، از مورخ 1/3/96 به شرکت بهره برداری ، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان تحویل گردیده است.

 


ام الدبس

 

ام الدبس

 

ام الدبس