به گزارش روابط عمومی شرکت بهره  برداری،تولید و انتقال آب غدیر خوزستان، معاونت بهره برداری این شرکت  گفت: 

واگذاری نگهداری و بهره برداری پست برق ۱۳۲ کیلو وات ایستگاه ام الدبس، از موسسه اروندان  طبق هماهنگی با آبرسانی سازمان آب وبرق خوزستان به شرکت بهره برداری ،تولید وانتقال آب غدیر خوزستان صورت گرفت.

مهندس مسعود اسلامی در ادامه اظهار داشت:این مدیریت جهت ارتقاء سطح کیفی کارکنان، نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی نگهداری و بهره برداری از پست برق قدرت که تامین کننده برق تاسیسات می باشد  در این ایستگاه اقدام نمود.