به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان، مدیریت حراست و امور محرمانه سازمان آب و برق خوزستان سید جمال عبودتیان، در نامه ای از زحمات مدیریت حراست شرکت آبرسانی غدیر خوزستان، جناب آقای سید محمد موسوی در خصوص ابلاغ بموقع، اجرا و نظارت مستمر بر دستورالعملهای حراستی در سال 1398 تقدیر و تشکر نمود.

در متن این نامه ضمن تشکر از هدایت و حمایتهای بی دریغ جناب مهندس صفرنژادی، مدیرعامل محترم شرکت آب غدیر خوزستان در جهت به ثمر نشستن فعالیتهای پیشگیرانه و حراستی آمده است: تعامل مثبت و سازنده جناب آقای موسوی مدیر حراست شرکت آب غدیر خوزستان با مدیریت حراست سازمان آب و برق خوزستان، تلاش در جهت افزایش رضایت مردم خصوصا در بحران سیلاب و زلزله در سطح شهرستانهای استان خوزستان، مشارکت بسیار موثر در قالب گروههای فنی، خدمات رسان و جهادی َآب و برق، بازدیدهای مستمر آسیب شناسانه و فنی از خطوط آبرسانی غدیر، تاسیسات و حوزه های استحفاظی مربوطه ،ابلاغ به موقع دستورالعمل های حراستی و نظارت بر حسن انجام دستورالعمل ها و بکارگیری دستورالعملهای متنوع حفاظتی جهت تاسیسات و خطوط آبرسانی، از جمله خدمات ارزشمند حراست آن شرکت محترم می باشد که شایسته تقدیر و تشکر میباشد.