به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری تولید و انتقال آب غدیر خوزستان دکتر ایزد جو به همراه تعدادی از معاونین و مدیر عاملان  شرکتهای تابعه از تاسیسات ام الدبس شرکت آب غدیر خوزستان بازدید کرد، در این بازدید دکتر صفر نژادی مدیر عامل این شرکت از روند آبرسانی به شهرهای اهواز، سوسنگرد ، خرمشهر ، آبادان ، وشادگان به مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان   توضیحاتی  ارایه نمودند.