به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری ، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان دکتر ایزدجو مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان به همراه تعدادی از معاونین سازمان از تاسیسات آبرسانی دارخوین شرکت آب غدیر خوزستان  بازدید نمودند.
در این بازدید از روند وضعیت اجرای طرح آبرسانی غدیر، توسط مسئولین مربوطه توضیحاتی داده شد.