به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان: سرپرست آبرسانی دارخوین با اعلام این خبر گفت: با برنامه ریزی و تلاش، زیباسازی محیط تأسیسات شامل رنگ آمیزی اسکله و جداول و همچنین رنگ آمیزی بیش از 500 متر مربع از دیواره های تلمبه خانه و نصب تابلوهای راهنمای تأسیسات ، نصب پایه های حصار داخلی و مرکزی، پلاستر کاری و زیر سازی دیواره های تلمبه خانه اصلی و کمکی توسط پرسنل این تأسیسات انجام شد.