حفاظ های ثابت بهترین نوع حفاظ محسوب می شوند، زیرا همواره در تمام زمان کاری مانع از دسترسی اپراتور به قسمت های خطرناک ماشین می شوند.

 

خطرات فضای بسته بطور خلاصه عبارتند از: وجود اتمسفر خطرناک، لغزیدن روی سطوح، برخورد با موانع موجود در داخل محیط، نور و دید ضعیف، سر و صدا و گرمای بیش از حد، غرق شدن در نقاط عمیق، وجود مواد رادیواکتیو، سقوط اشیاء، وجود عوامل میکروبی و باکتریایی و قارچی.