بازدید مدیر عامل و کمیته تحقیقات از پروژه تحقیق در شبکه های تحت فشار

به گزارش روابط عمومی شرکت آبرسانی غدیر خوزستان مدیر عامل و کمیته تحقیقات شرکت از روند پیشرفت کار پروژه طراحی و ساخت پایش و مانیتورینگ فشار داخلی در شبکه های تحت فشار با اولویت طرح غدیر بازدید به عمل آوردند. در این بازدید، مسئولین مربوطه ضمن توضیح در مورد روند پیشرفت کار در حضور مدیر عامل محترم با قطعات و تجهیزات مورد نظر تست انجام شد و مقرر گردید که این قطعات مورد تأیید در مناطق نصب شوند.