به گزارش روابط عمومی شرکت آب غدیر خوزستان: در راستای حفظ ایمنی و ارتقای سلامت کارکنان که به عنوان یک اصل مهم و قابل توجه در جهت پیشرفت و موفقیت کلیه فعالیتهاست، آزمایشات ادواری در این زمینه توسط کادر مجرب کلینیک تخصصی آب و برق خوزستان در مدت دو روز جهت پرسنل قراردادی شرکت تولید و انتقال آب غدیر خوزستان صورت گرفت.