به گزارش روابط عمومی شرکت آبرسانی غدیر خوزستان

جلسه تحقیقات این شرکت جهت بررسی پیشنهادهای دریافتی از سامانه پژوهش و فناوری آب و برق خوزستان با حضور تمامی اعضای کمیته تحقیقات برگزار شد. در این جلسه طرح دکتر بوعذار با عنوان بررسی نحوه استفاده از تکنولوژی نانو و تعیین نوع مواد و بهبود تبادل حرارتی الکتروموتورها با حضور ایشان مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارایه این طرح مقرر شد که ابتدا شبیه سازی صورت گرفته سپس در این تحقیق روغن و گریس هر دو مورد آزمایش قرار گیرد و نتایج نهایی به صورت کامل ارایه گردد.